Янгиликлар

«Тошкент қишлоқ-хўжалиги маҳсулотлари улгуржи бозори» АЖ акциядорлари диққатига !

«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖда 2020 йил 27 март куни акциядорларнинг 2019 йил молиявий хужалик фаолияти якуни буйича навбатдаги йиллик Умумий йигилиши булиб утади.
Йигилиш жамият маъмурий биносининг мажлислар залида соат 11.00 да бошланади.

Йигилиш катнашчилари соат 10.00дан 10.50 гача руйхатдан утиши суралади.
Умумий йигилиш утказиш тугрисида хабардор килиш учун 2020 йил 28 феврал холатига, йигилишда катнашиш хукукига эга булган акциядорларнинг руйхати 2020 йил 23 март холатига кура тузилган.
Акциядорлар йигилишига паспорт ёки шахсни тасдикловчи хужжат, юридик шахслар ишончнома билан келишлари шарт.
Умумий йигилиш утказишга доир ахборотлар билан жамият кузатув кенгашида куйидаги манзилда танишишлари мумкин.
Жамият манзили: Тошкент шахар, Бектемир тумани, Тошкент автомобил халка йули. Тел: 295-96-52
Умумий йигилиш кун тартибига киритиладиган масалалар :
1. Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.
2. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.
3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.
4. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.
6. Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг директорининг мехнат шартномасини узайтириш хакида.
8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.
9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.
10. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
11. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш.
12. Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.
13. Жамиятнинг “Умумий йиғилиши хақида”ги Низомга ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш.
14. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши хақида”ги Низомга ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш.
15. Жамиятнинг 2020 йили фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш.
Жамиятнинг электрон манзили:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Жамият Кузатув кенгаши

«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖнинг 2020 йил 1 январ холатига бухгалтерия баланси (минг сумда)

Курсаткичлар номи АКТИВ ПАССИВ
Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
1. Асосий воситалар бошлангич киймати 34551826,7 35824207,3    
2. Эскириш 960683 2036280,7    
3. Асосий воситалар колдик киймати 33591143,7 33787926,6    
4. Узок муддатли инвестициялар 24139,4 24139,4    
5. Кимматли когозлар 24139,4 24139,4    
6 Бошка узок муддатли инвестициялар        
7 Ишлаб чикариш захиралари        
8 Товарлар        
9 Келгуси давр харажатлари 3659,1 3695,4    
10 Кечиктирилган харажатлар 56084,7 55284,4    
11 Дебиторлар 1033470,2 498736,4    
12 Пул маблаглари 528019,1 1893896    
13 Киска муддатли инвестициялар        
13 Устав капитали     1806575,3 1806575,3
14 Резерв капитали     406286,4 953252,9
15 Таксимланмаган фойда     -41517,4 537743,2
16 Максадли тушумлар     691989,5 691989,5
17 Кредиторлар     32373182,4 32274117,3
18 Баланс 35236516,2 36263678,2 35236516,2 36263678,2

 

«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖнинг 2020 йил 1 январь учун молиявий натижалар тугрисидаги хисоботи (минг сум) 

Курсаткичлар номи Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
Даромад Харажат Даромад Харажат
1 Махсулотларни сотишдан соф тушум 10582365,4   13640296,3  
2 Сотилган махсулотларнинг таннархи   913830,2   35500
3 Махсулотларни сотишдан ялпи фойда 9668535,2   13604796,3  
4 Давр харажатлари   4060031,3   6229678,1
5 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари 85739,9   12586,2  
6. Асосий фаолиятнинг фойдаси 5694243,8   7387704,4  
7 Молиявий фаолиятнинг даромадлари 175,9   247,5  
8 Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси 5694419,7   7387951,9  
9 Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар   5374245   6808691,3
10 Соф фойда 320174,7   579260,6  

 

Ижобий аудиторлик хулоса
«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖга 2019 йил якуни буйича «AUDIT-RUMANS» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2020 йил 10 февралда ижобий хулоса берилган.
Лицензия раками: 00804, берилган санаси: 10.04.2019й. Аудитор Усманов А.Г. сертификат № 05526 санаси 27.10.2017й.

ОНЛАЙН СЎРОВНОМА

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

ОБУНА БЎЛИШ

Бизнинг манзил

банка

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.