Умумий малълумотлари

«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖ Узбекистон Республикаси Адлия Вазирилигидан 2006 йил 10-майдаги 11/259-сон билан руйхатдан утган Низом асосида фаолият юритади.
Жамият устав жамгармаси 650 млн сумни ташкил килади. Номинал киймати 1000 сумдан булган оддий 650 000 дона акциядан иборат ва акцияларни барчаси жойлаштирилган.
Шу жумладан Тошкент шахар хокимияти улуши 76,32%
Эркин савдо ва мехнат жамоаси 23,68%
Жамиятимизда ходимларнинг умумий сони 117 тани ташкил килади
Акциядорлик жамиятида 2011 йил давомида 67 та ходим билан мехнат шартномаси тузилган булса, 2010 йил давомида 30 та ходим билан мехнат шартномаси бекор килинган.
Жамиятнинг умумий эгаллаган майдони 5,6 га
"Куйлик Дехкон бозори" ОАЖ савдо урин умумий сони 2209 та
Шундан: "Куйлик Дехкон бозори" да 2050 савдо урни;
Бектемир шахобчадаги умумий савдо урни 159 та ни ташкил килади.
«Куйлик дехкон бозори» ОАЖ архитектураси, курилиши жихатдан Тошкент шахрида ягона хисобланади. Шаркона меъморий усулда курилган булиб, бошка бозорлардан фарки
бозорга кириш учун зиналардан фойдаланилмайди. Бозорларимиз шахримизнинг Сиргали, Миробод, Хамза, Бектемир туманлари ахолисига, Тошкент халка йулида жойлашганлиги учун шахримизга ташриф буюрган Тошкент вилояти ва Фаргона водийси ахолисига хам хизмат курсатади.
Жамият худудида 123 савдо, маиший хизмат курсатиш ва умумий овкатланиш корхоналари мавжуд:
Шундан 43 таси озик - овкат махсулотлари билан савдо килувчи дуконлар;
12 таси ноозик – овкат махсулотлари билан савдо килувчи дуконлар;
22 таси умумий овкатланиш корхоналари;
10 таси маиший хизмат курсатиш корхоналари хисобланади;
36 таси бошка турдаги дуконлар;
Махсулотларни саклаш омборхоналари 3 та, махсулот сифатини текширувчи лаборатория 1 та, милиция таянч пункти 1 та, солик таянч пункти 1 та, енгил автомобиль 1 та, трактор прицепти билан 2 та, тарозилар 613 дона, тошлар 1625 дона, жамиятга сув таъминот тармоги утказилган, кишлок хужалик махсулотларини ювиш мосламалари 9 та.
Харидорлар манфатини кузлаб, маъмурият томонидан 15 та назорат тарозиси урнатилган.
Шунингдек бозорга кириб келаётган махсулотларни истеъмолга яроклилигини ветлаборатория ходимлари томонидан текширилиб сунг савдога куйилади.
«Куйлик Дехкон бозори» АЖ хам хукуматимиз томонидан чикарилган фармонлар, фармойишлар ва карорларга биноан фаолият юритади ва уларни жамиятда бажарилишига катта эътибор каратади.
2008 йилнинг 1 июнидан бошлаб, бир кунлик жой ва хизмат хакларини йигишда Бухоро услуби, яъни PAYNET хизмати кулланиб келинмокда, тадбиркор сотувчилар патта пулларини савдо килаётган жойига якин булган «Алока банк» нинг кассаларига топшириб, ишлашмокда.
жамиятимизни 2010 йил буйича иш фаолиятини якунига тухталсак жамиятимизни жаъми даромадлар режаси 3 млрд 971 млн 158,0 минг сум деб белгиланган, амалда жамият 4 млрд 077 млн 285,0 минг сумга бажарган. Бу режага нисбатан 106 млн. сум купдир.

ОНЛАЙН СЎРОВНОМА

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

ОБУНА БЎЛИШ

Бизнинг манзил

банка

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.