Асосий
 «Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖнинг 2016 йил 1 январь холатига бухгалтерия баланси 

 (минг сумда)

Курсаткичлар номи Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
Актив Пассив Актив Пассив
1. Асосий воситалар бошлангич киймати 3263846,0 3067422,0
2. Эскириш 680459,0 775477,0
3. Асосий воситалар колдик киймати 2583387,0 2291945,0
4. Узок муддатли инвестициялар 233196,0 233196,0
5. Кимматли когозлар 24139,0 24139,0
6 Ишлаб чикариш захиралари 2812,0 20929,0
7 Товарлар 63085,0 59495,0
8 Келгуси давр харажатлари 5232,0 3647,0
9 Кечиктирилган харажатлар 13523,0 10449,0
10 Дебиторлар 374854,0 490277,0
11 Пул маблаглари 27421,0 24985,0
12 Устав капитали 1220659,0 1806575,0
13 Резерв капитали 513577,0 552413,0
14 Таксимланмаган фойда 1047408,0 176140,0
15 Максадли тушумлар 94799,0 94799,0
16 Кредиторлар 427067,0 524996,0
17 Баланс 3303510,0 3154923,0 3303510,0 3154923,0

«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖнинг 2016 йил 1 январь учун молиявий натижалар тугрисидаги хисоботи (минг сум)

Курсаткичлар номи Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
Даромад Харажат Даромад Харажат
1 Махсулотларни сотишдан соф тушум 6412124,0 6394450,2
2 Сотилган махсулотларнинг таннархи 1238578,0 635876,4
3 Махсулотларни сотишдан ялпи фойда 5173546,0 5758573,8
4 Давр харажатлари 2022575,0 2537498,1
5 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари 463,0
6. Асосий фаолиятнинг фойдаси 3151434,0 3221075,7
7 Молиявий фаолиятнинг даромадлари 9330,0
8 Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси 3160764,0 3221075,7
9 Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар 2984252,0 3506432,2
10 Соф фойда 176512,0 285356,6

Ижобий аудиторлик хулоса

«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖга 2015 йил якуни буйича «NAZORAT-AUDIT»  МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2016 йил 20 апрелда ижобий хулоса берилган.

Лицензия раками: 00067, берилган санаси: 11.12.2007й.Аудитор Назаров Б.Н. сертификат № 05207 санаси 26.04.2014й.

ОНЛАЙН СЎРОВНОМА

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

ОБУНА БЎЛИШ

ФОЙДАЛИ МАНБАЛАР

govuz mygovuz gki rfb finans cbank iosco depo lexuz

Бизнинг манзил

банка

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.